Turkish English

Üretim Tesisi Taşıma Desteği

Sektör
İmalat Sanayi (1)
Yatırımın Niteliği
Program kapsamındaki İller dışında bulunan, taşınması uygun görülen,halen faaliyette bulunan
üretim tesisleri
Asgari Sabit Yatırım Tutarı
Asgari İstihdam
200 Kişi
Diğer Koşullar
Asgari son 2 yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğü tespiti, Kararın yürürlüğe girmesini takip eden 2 yıl içinde taşınılması
Nakdi Taşınma Desteği
Demontaj, nakil, montaj maliyetleri ile taşınma sürecinde Banka tarafından karşılanması gerekli görülen diğer masraflar çin azami 1 milyon TL nakdi destek sağlanır
Teşvik Desteği
CMP illerine taşınan imalat sanayii yatırımı, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, yeni yatırım kabul edilerek ve asgari yatırım büyüklüğü şartı aranmadan,
a) 4. ve 5. bölgede Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
b) 6. bölgede Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden faydalandırılır.
Danışmanlık Hizmeti Desteği
Taşınan tesise yönelik ilave yeni yatırımlar için kullandırılır
Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (2)
Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;
OSB içindeki boş parseller,
OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin
YİKOB veya İdareye devredilmesi ve yatırımcıya kiralanması şeklinde uygulanır.
Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği
Bina ve ilave makine-teçhizat harcamaları için;
Vade: a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli
b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "yerli malı tebliği" kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır
Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.
Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30' u.
Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.
Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği
Vade: a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli
b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "yerli malı tebliği" kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.
(1) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.

(2) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB' de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB' de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.

 


Bize ulaşmak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.


* İnsanmısın?