Turkish English

KOSGEB GENEL DESTEK

KOSGEB GENEL DESTEK

Destek programından kimler yararlanabilir?

KOSGEB Veri Tabanında yer alanlar

Destek programının süresi

Programın süresi işletme için 3 (üç) yıl olup, destek programı süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde destek programı yeniden başlatılabilir.

 

 

Program kapsamındaki desteklerin üst limit ve oranları

Desteklerin Oranı:                                                                                                                                                              1. bölgede % 50

2., 3. ve 4. bölgelerde % 60

5. ve 6. bölgelerde % 70 olarak uygulanır.

Destek programı kapsamındaki destekler

1)      Yurt içi fuar desteği

KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda       

§  Boş alan (yer) için kira, 

§  Stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu,    

§  Fuar katılımcı kataloğu,                  

§  Fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes,  

§  Genel tanıtım,             

§  Genel güvenlik,    

§  Genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.

 

2)       Yurt dışı iş gezisi desteği

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı en az 10 işletmenin yer alması gerekmektedir

KOSGEB Birimleri ve Meslek Kuruluşları tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında;

 

§ Konaklama giderlerini,

§ Ulaşım giderleri ile

§ Program ile ilgili diğer giderleri kapsar.

 

 Organizasyon kapsamında yer alan her bir aktivite 2 günden fazla olamaz.

 

 

Yurtdışı İş Gezileri Programı, işletmelerle yapılacak ikili iş görüşmeleri ile birlikte aşağıda belirtilen aktivitelerden en az birini içermelidir;

 

§ Meslek Kuruluşları ile toplantı

§ Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler

§ Yurt Dışı Fuar Ziyareti

 

 

3)      Tanıtım desteği

 

Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir.

 

Bu destek unsurları;

 

§ Ürün kataloğu giderlerini,

§ Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini,

§ Web/mobil tabanlı tanıtım giderlerini kapsar.

 

4)      Eşleştirme desteği

 

İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;

 

§ Danışmanlık

§ Organizasyonel

§ Daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir.

 

5)      Nitelikli eleman istihdam desteği

 

Yükseköğretim kurumundan mezun tam zamanlı çalışacak yeni eleman istihdamı için verilir. Aynı anda en fazla 2 eleman için bu destekten yararlanabilir.

 

İşletmeler belirtilen limitler dâhilinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte KOSGEB desteği sona erer.

 

6)      Danışmanlık Desteği

 

İşletmelerin;

 


 

ü Genel Yönetim,

ü AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama,

ü İş Planı Hazırlama,

ü Yatırım,

ü Pazarlama,

ü Üretim,

ü İnsan Kaynakları,

ü Mali İşler ve Finans,

ü Dış Ticaret,

ü Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri,

ü Enerji Teknolojileri,

ü Yeni Teknik ve Teknolojiler,

ü CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi,

ü CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre

 

Danışmanlık Desteği, yalnızca danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

 

 

 

7)      Eğitim Desteği :

 

İşletmelerin;

ü  Genel Yönetim

ü  Pazarlama Yönetimi

ü  Üretim Yönetimi

ü  İnsan Kaynakları Yönetimi

ü  Mali İşler ve Finansman Yönetimi

ü  Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat

ü  Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri

ü  Enerji Teknolojileri

ü  Yeni Teknik ve Teknolojiler

ü  Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim

ü  CE İşareti

ü  Ürün Belgelendirme

ü  Çevre

 

Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

8)      Enerji Verimliliği Desteği

 

İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları

ü  Ön ve Detaylı Etüt,

ü  Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık,

ü  Enerji Yöneticisi Eğitimi Hizmetleri ve

ü  Uygulama Giderlerine destek verilir.

Sertifika bedeli, iaşe, konaklama ve ulaşım giderleri destek kapsamı dışındadır.

Bu destekten yararlanılabilmesi için, İşletmenin son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketiminin en az 20 (yirmi) TEP olması şarttır.

 

9)      Tasarım Desteği

 

İşletmelerin;

ü  Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği(ETMK),

ü  Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği (GMK),

ü  Moda Tasarımcıları Derneği,

ü  İç Mimarlar Odası üyeleri ile

ü  Üniversitelerden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir.

 

10)  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

 

Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

 

İşletmelerin;

ü  Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan;

ü  Patent Belgesi,

ü  Faydalı Model Belgesi,

ü  Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,

ü  Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ve

ü  TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderlerine

ü  TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere

destek verilir.

 

11)  Belgelendirme Desteği

 

İşletmelerin;

ü  ürün

ü  sistem

ü  personel

ü  laboratuvar akreditasyon belgeleri

ü  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine

 

Bu destek belge için ödenen ücreti müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti giderlerini kapsar.

 

Belgeler Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınacak.

 

12)  Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

 

Ürün, malzeme, parça ve numuneler için

ü  test

ü  analiz

ü  kontrol-muayene

ü  kalibrasyon hizmetleri

 

Kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alınan hizmetler kabul edilmektedir.

 

KOSGEB Laboratuarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır.

 

13)  Bağımsız Denetim Desteği

 

İşletmelerin;

ü  Kamu Gözetimi,

ü  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları

ü  bağımsız denetim yapan Yeminli Mali Müşavirlerden aldıkları bağımsız denetim hizmetlerine destek verilir.

 

14)  Gönüllü Uzmanlık Desteği

 

İşletmelerin,

ü  üretim,

ü  yönetim,

ü  pazarlama,

ü  insan kaynakları

ü  finans alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlıklar için

 

Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetler ile ilgili uzmanlara ait konaklama ve ulaşım giderleri için işletmelere destek verilir.

 

Uzmanlık hizmetine ilişkin diğer giderler destek kapsamı dışındadır.

Bu destek, işletmelere hizmet veren Gönüllü Uzmanların;

 

§  Konaklama giderlerini

§  Ulaşım giderlerini kapsar.

 

15)  Lojistik Desteği

 

İşletmelerin bu destekten faydalanabilmesi için

ü  bilanço esasına göre defter tutması ve

ü  Program başlangıç tarihinden önceki son mali yıl içinde ihracat yapmamış olması gerekir.

Program süresi içerisinde işletmenin ihracat yapmış olması destek başvurusuna engel teşkil etmez.

İşletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde; malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar.

İthalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılacak ihracatlar destek kapsamı dışındadır.

 


Bize ulaşmak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.


* İnsanmısın?